Julkaistu.


Lapsiperheiden asema korjattava pikaisesti - Suomeen lapsi- ja perheministeri

Lapsiperheet ovat lujilla nykyajan yhteiskunnassa: työ on huomattavasti kuormittavampaa kuin vuosikymmen sitten, lapsia hoitava vanhempi - useimmiten äiti - on lasten kanssa yksin eikä isovanhempi-lähisukulaisverkosto toimi, koska sukulaiset ovat usein maantieteellisesti kaukana. Alle kolmivuotiaiden lasten äideistä vain joka viidennes on töissä ja lähes kaikki äidit hoitavat alle yksivuotiaita lapsiaan.

Aviopuolisot joutuvat eriarvoiseen tilanteeseen eläke ym. asioiden osalta, koska kotityötä ei katsota eläkekertymää lisääväksi työksi. Kotona tapahtuva hoitotyö on yhteiskunnalle hyvin edullista.

Miksi yhteiskunta haluaa taata jokaiselle lapselle hoitopaikan juuri kodin ulkopuolella? Miksi halutaan taata paikka lapsen hoitajalle, kunhan se on joku muu kuin isä tai äiti? Miksi yhteiskunta ei yritä mieluummin taata uusille kansalaisilleen mahdollisimman hyviä eväitä elämän alkuun esimerkiksi luomalla perheille vaihtoehtoja oman elämänsä järjestämistä varten? Päivähoitokysymyksessä se tarkoittaa sitä, että kaikki hoitomuodot tehdään keskenään tasa-arvoisiksi.

Lapsiperheiden toimeentulon heikentäminen ei johda säästöihin, vaan lisäkuluihin: hyvinvoinnin heikentämisestä seuraa pahoinvointia. Paitsi, että 1990-luvun puolivälissä tapahtunut kotihoidon taloudellisten edellytysten heikentäminen sai aikaan suuren siirtymän kalliimpaan päivähoitoon, niin myös syntyvyys laski. Huoltosuhteemme huononeekin lähes Euroopan ennätysvauhtia, koska syntyvyys on ollut alle väestön uusiutumistason jo yli kolmekymmentä vuotta.

Lapsiperheiden ostovoima onkin välittömästi saatettava kohtuulliselle tasolle. Tulevaan hallitusohjelmaan tulee kirjata mm. seuraavat lapsiperheiden toimeentuloa ja lasten hyvinvointia edistävät toimenpiteet:

Lapsiperheiden verotusta on kehitettävä siten, että vanhempia kannustetaan käyttämään aikaa lasten ja nuorten kanssa. Tällöin osa-aikatyöhön tai vuorotteluvapaalle jäämisestä aiheutuneita tulonmenetyksiä voisi lieventää verosta tehtävällä vähennyksellä.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan minimitaso nostetaan samalle tasolle kuin vastaava työttömyyspäivärahan minimi. Omia lapsiaan hoitavan vanhemman eläke- ja sairausajanturva nostetaan samalle tasolle kuin muiden vastaavaa työtä tekevien lastenhoitajien eläke- ja sairausajanturva on.

Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava kotihoidontuki nostetaan samalle tasolle kodin ulkopuolisen hoidon tuen kanssa. Kaikkia lapsilisiä korotetaan 10 % ja ne sidotaan kustannusindeksiin. 17-vuotiaille aletaan maksaa lapsilisää.

Suomeen on saatava lapsi- ja perheministeri, jonka toimialaan kuuluisi verojen ja tukien yhteisvaikutusten huomioon ottaminen lapsiperheiden näkökulmasta, sekä nykyisen lainsäädännön uudistaminen lasten saamista, hoitamista ja kasvattamista tukevaksi.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.