Julkaistu Keskisuomalaisessa 27.3.2006.


Voimalaitosratkaisuun lisävalaistusta

Jyväskylän kaupunginvaltuuston enemmistö allekirjoitti 6.3.2006 aloitteen "Jyväskylän voimalaitosratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen".

Aloitteen taustalla oli se, että Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2005 uuden voimalaitoksen sijaintipaikaksi Keljonlahden. Päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen, ja siihen jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Päätöksestä on myös valitettu.

Kun mitään peruuttamatonta ei ole vielä tapahtunut, tulisi tässä tilanteessa aloitteen allekirjoittaneiden mielestä selvittää myös ne vaihtoehdot, joita suunnitteilla olevalle ratkaisulle on olemassa.

Omaisuuden hyödyntäminen optimaalisesti on järkevää. Jyväskylän Energia Oy omistaa 40 % Jyväskylän Energiantuotanto Oy:stä, jonka laitoksista Rauhalahti ei ole vielä edes elinikänsä puolessavälissä. Myös Savelan voimalaitosta voidaan hyödyntää edelleen. Muualla maailmassa tehdäänkin paljon voimalaitosten eliniän pidentämiseksi. Laitoksia kehittämällä voidaan myös energiaa käyttää tehokkaammin. Jyväskylässä näin ei olla kuitenkaan - ainakaan toistaiseksi - tekemässä, sillä näitä vaihtoehtoja ei ole edes käsitelty.

Jo valtuustokäsittelyn yhteydessä esitettiin vaatimuksia sijaintipaikkapäätöksen lykkäämistä, koska kaikkia ratkaisuun vaikuttavia tietoja ei ollut saatavilla.

Fortumin strategia on lähtenyt tähän asti siitä, että ensin tehostetaan energiankäyttöä savukaasulämmön talteenotolla, sitten rakennetaan mahdollinen jätekattila ja vasta sen jälkeen uusi voimalaitos. Kuitenkin vain Rauhalahti II voi olla vertailukelpoinen Keljonlahtivaihtoehdon kanssa, jos uusi voimalaitos halutaan kerran rakentaa jo tässä vaiheessa.

Aloitteen allekirjoittaneiden mielestä Jyväskylän voimalaitosratkaisu tulisi siis tarkastella uudelleen kokonaisvaltaisesti. Edellytimme, että Rauhalahti II:n rakentamiskustannuksista laaditaan puolueeton, Keljonlahti-vaihtoehdon kanssa vertailukelpoinen laskelma, joka esitellään Jyväskylän kaupunginvaltuustolle ennen varsinaisen investointi- ja rakentamispäätöksen tuomista kaupunginvaltuustoon.

Laskelman tulisi suorittaa puolueeton konsultti, joka sopisi laskelmien lähtötiedot ja oletukset Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n osakkaiden kanssa, varmistaen, että oletukset tulevaisuuden sähkön ja päästöoikeuksien hinnoista ovat yhtenevät. Laskelmaan tulisi sisältyä kokonaiskustannukset, esimerkiksi mitä Kankaan höyryntuotannon ratkaisu maksaa.

Aloitteen jättämisen jälkeen on huhuttu, että kaupunki teettäisi uusia voimalaitoslaskelmia Jaakko Pöyry Groupilla/Elektrowatt-Ekonolla. Lisäksi on väitetty, että edellisen vertailun tehnyt Enprima antaa lähtötiedot uuteen laskentaan. Jos tiedot pitävät paikkaansa, lähtötiedot muodostuvat yhtä vääriksi kuin kaupunginvaltuustolle sijaintipaikkapäätöstä tehtäessä esitetyssä laskelmassa oli.

Molempien Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n osakkaiden on ehdottomasti päästävä osalliseksi ko. selvitykseen jo alkuvaiheessa, kuten valtuustoaloitteessa edellytettiin, jotta varmistetaan tietojen vastaavuus nykyolosuhteisiin ja yhteiset näkemykset tulevaisuudesta voidaan selvittää. Electrowatt-Ekono on voimakkaasti mukana toisen osapuolen asiantuntijana käynnissä olevissa välimiesoikeuden selvityksissä, joten sitä ei voida pitää aloitteessa tarkoitettuna puolueettomana tahona.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.